logo @ + (cmyk poetry, politic art)
       
c   m   y   k   w

 

digital print 120 x 85 cm, 5 exemplars / copies

 

l'ajuntament de barcelona plagiava sense respecte un poema visual de joan brossa en el seu eslògan de l'any del llibre. com a resposta i denúncia es van plagiar les banderoles publicitàries de l'ajuntament modificant-ne el missatge amb una reflexió sobre l'ús de la cultura, l'objecte llibre i la llibertat individual davant la coerció i manipulació pública. aquests poemes visuals van ser impresos a la mateixa impremta i damunt el mateix material i format que les banderoles de l'ajuntament. plagi d'un plagi, doncs, i devolució a l'origen (la poesia visual) mitjançant els instruments del cmyk.

barcelona city council had plagiarized a visual poem by joan brossa, without respect, in the slogan for the year of the book. in response and oposition, I plagiarized the banners of the council, modifying their message using a reflection about culture, the book as an object, and individual freedom against public coercion and manipulation. these visual poems were printed in the same press and on the same material and format as the original banners of the council. plagiarism of a plagiarism, then, returning to the source (visual poetry) through the instruments of CMYK.

 

´ llibretats, altaió 05