logo @ +

[text inacabat]
el viatge
ui! se me n'ha anat el cel al cap
www.jesusgaldon.com